Hvorfor partnerskaber?

Genbrug til Syd anser partnerskaber som nøglen til to væsentlige ting: for det første til en god og relevant udviklingsindsats hvor det brugte udstyr bidrager strategisk til at skabe lokal udvikling, og for det andet til opbygningen af et stærkt og uafhængigt civilsamfund som danner modvægt til staten og markedet i det globale syd.  

Partnerskabet er altså både et effektivt middel til at bekæmpe fattigdom og opnå udvikling, og et mål i sig selv, idet et forpligtende og gensidigt samarbejde bidrager til at udvikle parternes kapacitet, kompetencer og ressourcer til at engagere lokalbefolkningen og skabe varig positiv forandring. 

Partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer i nord og syd har været rammen for den danske civilsamfundsbistand siden starten af 1990-erne, og partnerskab er således ét af de formelle krav i Genbrug til Syd. 

Partnerskab er et krav, fordi det kan være svært for danske civilsamfundsorganisationer til fulde at forstå konteksten og omfanget af problemer i samarbejdslande langt borte. Derudover kan det være svært at holde sig ajour med nye muligheder.

Med en lokal partner får man hjælp til at navigere i en fremmede kontekst; man bliver bedre i stand til at nå den rigtige målgruppe, følge op brugen af udstyret, og at etablere og vedligeholde kontakter til lokale myndigheder, og dermed sikre at udstyr indgår i en forhandling om bedre services til gavn for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper. 

En lokal partner bidrager også til at sikre lokalt ejerskab af den fælles udviklingsindsats. Partneren kan involvere lokalbefolkningen i at definere behov og lave en plan for brugen af det udstyr, som sendes fra Danmark. Forsendelsen af brugt udstyr er dermed ikke blot en velgørenhedsdonation, men et samarbejde mellem en dansk og en lokal organisation baseret på et fælles ønske om at skabe udvikling. Det lokale ejerskab og engagement er en afgørende forudsætning for at skabe en varig (bæredygtig) forandring i et lokalsamfund. 

Genbrug til syd arbejder som bekendt indenfor rammerne af Danidas Civilsamfundspolitik. Ifølge Civilsamfundspolitikken skal partnerskaber være gensidigt forpligtende og understøtte organisationernes fælles udviklingsmål og anerkende partnernes forskellige og komplementære roller. Derfor er det vigtigt, at partnerne sammen definerer hvad der er formålet med partnerskabet, hvordan partnerskabet skal udvikle sig, og hvad partnerne hver især bidrager med. 

jazzandclassical.com