Krav til særligt udstyr

Sendes der særligt avanceret udstyr, er der en række krav, der skal sikre, at udstyret ikke belaster sydpartneren eller miljøet. 

Hvis en dansk organistion sender avanceret udstyr uden at samarbejde med et renoveringsværksted, skal der udfyldes en kvalitetserklæring. Hent bilaget her

Krav til særligt avanceret udstyr

IT-udstyr

Computere kan kun doneres hvis de er blevet renoveret og certificeret af et af renoveringsværkstederne. Overtrædelse heraf kan medføre karantæne, idet foreningen kan blive udelukket fra at modtage nye bevillinger fra GTS i en afgrænset periode.

Printere skal være modeller som i forvejen findes i det pågældende land og skal være forsynet med en ny farvepatroner eller tonerkassette. Printere må kun sendes, såfremt man lokalt kan skaffe patroner og andre reservedele.

Teknisk avanceret hospitalsudstyr 

Alt teknisk avanceret hospitalsudstyr skal kunne betjenes og vedligeholdes af modtageren i modtagerlandet. Der skal være skriftlig dokumentation for, at udstyret er funktionsdygtigt, og alle manualer til drift og opsætning skal følge med. Det er et krav, at lade en dansk sagkyndig gennemgå udstyret og indsende en kvalitetserklæring til DMRU, hvis udstyret ikke er leveret af et af renoveringsværkstederne. Det er en betingelse, at der i forvejen er etableret velegnede lokaler med afløb, strøm samt blyvægge ved installering af røntgenudstyr.

Motorkøretøjer

Som udgangspunkt støtter GTS ikke renovering og forsendelse af motorkøretøjer, og der gives aldrig tilskud til forsendelse af personbiler. Der kan dog være særtilfælde, f.eks. hvis køretøjerne er et led i opbygningen af et katastrofeberedskab. For at få støtte, skal der leveres dokumentation for, at der er lokal kapacitet til drift og vedligeholdelse i modtagerlandet. 

  • Ambulancer og slukningskøretøjer: Der kan gives dispensation ved dokumentation, når ambulancerne er et led i opbygningen af et katastrofeberedskab. Den danske forening og sydpartneren skal selv undersøge hvilke forældelsesfrister, der gør sig gældende i det pågældende land. Generelt gælder det, at køretøjerne max. må være 10 år gamle. Motor og andre vitale dele skal være efterset, og batterier og dæk skal være nye.
  • Traktorer: Der kan gives dispensation ved dokumentation for at modtageren er f.eks. en landbrugsskole, et landbrugsprojekt etc. Motor og andre vitale dele skal være efterset, batterier og dæk skal være nye. 

Elektronisk udstyr, hvor kan gives dispensation

Hvis der er et særligt behov relateret til det udstyr man ønsker at sende, f.eks. kuvøser, hvortil strøm er livsvigtig kan der sendes generatorer. 

I nogle tilfælde kan vaskemaskiner sendes til børnehjem, hospitaler og lignede, hvis sydpartneren har anmodet om det. En dispensation forudsætter, at der er et vandtryk på minimum 2 atmosfære på stedet.